Naszym priorytetem jest kompleksowe świadczenie wysokiej jakości usług związanych z sieciami i instalacjami kanalizacyjnymi.
Szeroka oferta naszych usług skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw budowlanych, przemysłu, administratorów budynków jak i klientów indywidualnych (instalacje w domach).
Posiadamy doświadczoną kadrę oraz szerokie zaplecze nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu pozwalającego na skuteczne wykonywanie zleconych prac.


W przypadku rozdzielenia, ścieki bytowo-gospodarcze muszą być odprowadzane jedną rurą, natomiast opadowe drugą. Zaletą systemu rozdzielnego jest możliwość zrzucania ścieków opadowych bezpośrednio do rzek, nie powodując ich zanieczyszczenia.
Natomiast w przypadku kanalizacji ogólnospławnej wszystkie ścieki powinna przyjąć oczyszczalnia, co podczas burz i intensywnych opadów zmusza zakłady komunalne do odprowadzania ich nadmiaru bezpośrednio do rzeki, powodując jej zanieczyszczenie.


Gdy nie mamy możliwości podłączenia własnej instalacji kanalizacyjnej do zewnętrznej sieci, ścieki bytowo-gospodarcze musimy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach potocznie zwanych szambami lub budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast ścieki opadowe zazwyczaj możemy odprowadzać na teren posesji.

          Szamba ekologiczne , komory drenażowe .

Świadczymy również usługi w zakresie wykonastwa i remontów zewnętrznych sieci oraz wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. Zajmujemy się również pełnym uzbrajaniem w instalacje sanitarne nowo budowanych budynków. Pomimo tego, że zazwyczaj zajmują się tym "przy okazji" firmy prowadzące budowę domu, zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.
Zbiorniki bezodpływowe -
ekologiczne szamba szczelne
stanowią dużą część usług firmy.
Zmiany w prawie ostatnich lat
zwiększyły zainteresowanie
tymi produktami.


Komory drenażowe są urządzeniami o dużej powierzchni rozsączającej, pojemności i wytrzymałości - skutecznie magazynują i odprowadzają do gruntu wodę deszczową z dróg, autostrad, terenów zielonych, obiektów sportowych, handlowych, przemysłowych oraz z pojedynczych domów.

Systemy zbudowane z komór drenażowych można montować pod drogami, parkingami i terenami zielonymi jako: systemy rozsączające zbiorniki szczelnezbiorniki magazynujące deszczówkę przed zrzutem do kanalizacji burzowej

 

Komorowe systemy rozsączająco-magazynujące stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań, tj.: zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, drenaży rurowych, tuneli i skrzynek rozsączających, trawiastych rowów odwadniających.
Jedną z największych zalet systemu jest wielka dowolność w projektowaniu, łatwość przystosowania komór do wykopów o różnych rozmiarach.
Komory drenażowe są szczególnie przydatne w warunkach:konieczności zagospodarowania dużej ilości wód opadowych, np. z parkingów, obiektów handlowych lub przemysłowych;trudnej lokalizacji ze względu na wysoki poziom zalegania wody gruntowej, twardy lub skalisty grunt;w systemach rozsączających dla dróg, autostrad, terenów zielonych, obiektów sportowych, handlowych, przemysłowych;

Jedną z największych zalet systemu jest wielka dowolność w projektowaniu, łatwość przystosowania komór do wykopów o różnych rozmiarach i konfiguracjach. Wszystko to sprawia, że system ten można zastosować w prawie każdych warunkach terenowych.
Komory drenażowe są szczególnie przydatne w warunkach:konieczności zagospodarowania dużej ilości wód opadowych, np. z parkingów, obiektów handlowych lub przemysłowych;trudnej lokalizacji ze względu na wysoki poziom zalegania wody gruntowej, twardy lub skalisty grunt;w systemach rozsączających dla dróg, autostrad, terenów zielonych, obiektów sportowych, handlowych, przemysłowych;

Przykanalik

Przykanalikiem nazywany jest przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do przewodu kanalizacji zewnętrznej lub zbiornika bezodpływowego. W skład przykanalika wchodzi główna studzienka połączeniowa i przewód kanalizacyjny.


Wewnętrzna sieć kanalizacyjna zlokalizowana w budynku i na terenie posesji aż do studzienki głównej jest własnością właściciela posesji. Natomiast przykanalik jest z reguły własnością odbiorcy ścieków i powinien być przez niego naprawiany oraz oczyszczany.
Przykanalik, zgodnie z przepisami, powinien mieć średnicę nie mniejszą niż 150 mm i być prowadzony ze spadkiem 2%.

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonuje się jako grawitacyjną.

Piony kanalizacyjne
Pion jest przewodem głównym, zbierającym ścieki z przyborów sanitarnych za pośrednictwem podejść kanalizacyjnych. Powinien mieć jednakową średnicę na całej swojej długości. Średnica ta musi być równa średnicy największego podejścia podłączonego do pionu.

W przypadku domów jednorodzinnych średnica pionu wynosi standardowo 100 mm. Nad dachem pion zakończony jest wywiewką o średnicy równej lub większej od średnicy pionu.
Średnica rur zależy od tego, czy podejścia są indywidualne, czy zbiorcze.
W dolnej części instalacji, przed przejściem przewodu odpływowego w poziom kanalizacyjny, należy zamontować na pionie rewizję.
Wykorzystywana jest ona do przetykania zapchanych fragmentów instalacji. Piony należy prowadzić na całej ich długości bez zmian kierunku przepływu ścieków.